میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است
اسطوره بودن فقط خوب بازى كردن و گل زدن نیست، براى اسطوره شدن باید غیرت و میهن پرستى هم چاشنى شخصیت هر ورزشكارى باشه.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۷ )