برنامه بازی‌ها

پنجشنبه، ۳ اسفند ۱۴۰۲ (22 February 2024)
2 - 1
0 - 2
1 - 1
تعویق
سه‌شنبه، ۸ اسفند ۱۴۰۲ (27 February 2024)
14:30
16:00
17:15
چهارشنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۲ (28 February 2024)
14:30
15:00
15:00
15:00
17:15
پنجشنبه، ۲ فروردین ۱۴۰۳ (21 March 2024)
18:00
18:00
سه‌شنبه، ۷ فروردین ۱۴۰۳ (26 March 2024)
18:00
18:00
پنجشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ (6 June 2024)
18:00
18:00
سه‌شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ (11 June 2024)
18:00
18:00