پنجشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۳ (24 Jul 2014)، ساعت ۶:۲۶ (به وقت تهران)