شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۳ (25 Oct 2014)، ساعت ۱۶:۲۲ (به وقت تهران)