برنامه بازی‌ها


شنبه، ۵ اسفند ۱۳۹۶ (24 February 2018)
2 - 1
1 - 1
1 - 4
1 - 0
پنجشنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ (1 March 2018)
15:00
15:00
17:20
جمعه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ (2 March 2018)
15:00
15:30
17:30
17:40
شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ (3 March 2018)
15:30
دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ (5 March 2018)
17:00
17:15
18:30
18:40
سه‌شنبه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ (6 March 2018)
16:00
18:30
18:50
20:45
جمعه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ (9 March 2018)
16:00
دوشنبه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ (12 March 2018)
15:30
18:30
18:45
19:00
سه‌شنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ (13 March 2018)
-
بازی دوستانه
16:00
18:45
18:45
20:45
جمعه، ۳ فروردین ۱۳۹۷ (23 March 2018)
21:30
بازی دوستانه
پنجشنبه، ۹ فروردین ۱۳۹۷ (29 March 2018)
16:00
17:00
18:45
جمعه، ۱۰ فروردین ۱۳۹۷ (30 March 2018)
17:00
17:00
17:30
شنبه، ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ (31 March 2018)
17:30
19:00
دوشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ (2 April 2018)
19:00
20:00
20:00
20:30
سه‌شنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ (3 April 2018)
18:45
19:40
20:00
20:50
پنجشنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ (5 April 2018)
19:00
جمعه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ (6 April 2018)
17:00
18:55
19:00
19:00
شنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ (7 April 2018)
17:00
17:00
18:00
چهارشنبه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ (11 April 2018)
17:00
19:00
پنجشنبه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ (12 April 2018)
17:00
17:00
19:00
جمعه، ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ (13 April 2018)
17:15
17:45
19:00
دوشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ (16 April 2018)
19:30
19:30
20:15
20:15
سه‌شنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ (17 April 2018)
18:30
18:30
19:00
19:00
یکشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ (22 April 2018)
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
جمعه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ (27 April 2018)
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
دوشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ (7 May 2018)
-
بازی دوستانه
یکشنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۷ (27 May 2018)
-
بازی دوستانه
شنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۷ (2 June 2018)
-
بازی دوستانه
پنجشنبه، ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ (14 June 2018)
19:30
جمعه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ (15 June 2018)
16:30
19:30
22:30
شنبه، ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ (16 June 2018)
14:30
17:30
20:30
23:30
یکشنبه، ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ (17 June 2018)
16:30
19:30
22:30
دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ (18 June 2018)
16:30
19:30
22:30
سه‌شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ (19 June 2018)
16:30
19:30
22:30
چهارشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ (20 June 2018)
16:30
19:30
22:30
پنجشنبه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ (21 June 2018)
16:30
19:30
22:30
جمعه، ۱ تیر ۱۳۹۷ (22 June 2018)
16:30
19:30
22:30
شنبه، ۲ تیر ۱۳۹۷ (23 June 2018)
16:30
19:30
22:30
یکشنبه، ۳ تیر ۱۳۹۷ (24 June 2018)
16:30
19:30
22:30
دوشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۷ (25 June 2018)
18:30
18:30
22:30
22:30
سه‌شنبه، ۵ تیر ۱۳۹۷ (26 June 2018)
18:30
18:30
22:30
22:30
چهارشنبه، ۶ تیر ۱۳۹۷ (27 June 2018)
18:30
18:30
22:30
22:30
پنجشنبه، ۷ تیر ۱۳۹۷ (28 June 2018)
18:30
18:30
22:30
22:30