برنامه بازی‌ها


شنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۸ (25 January 2020)
15:00
15:30
15:30
15:45
یکشنبه، ۶ بهمن ۱۳۹۸ (26 January 2020)
15:30
16:45
جمعه، ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ (31 January 2020)
15:00
15:15
15:30
15:30
17:00
شنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ (1 February 2020)
15:00
15:15
17:00
چهارشنبه، ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ (5 February 2020)
16:00
پنجشنبه، ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ (6 February 2020)
15:30
16:00
جمعه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ (7 February 2020)
15:00
15:30
16:00
16:00
16:50
جمعه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۸ (14 February 2020)
15:00
15:30
15:30
16:00
16:15
یکشنبه، ۴ اسفند ۱۳۹۸ (23 February 2020)
15:30
16:15
18:30
پنجشنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸ (27 February 2020)
15:30
16:00
16:00
16:15
18:30
جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸ (28 February 2020)
15:30
16:00
17:30
جمعه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ (6 March 2020)
17:00
17:00
17:00
شنبه، ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ (7 March 2020)
17:00
17:00
یکشنبه، ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ (8 March 2020)
17:00
17:00
17:00
پنجشنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ (12 March 2020)
17:00
17:00
17:00
جمعه، ۲۳ اسفند ۱۳۹۸ (13 March 2020)
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
دوشنبه، ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ (16 March 2020)
17:00
17:00
چهارشنبه، ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ (18 March 2020)
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
پنجشنبه، ۷ فروردین ۱۳۹۹ (26 March 2020)
14:30
14:30
سه‌شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ (31 March 2020)
14:30
14:30
پنجشنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ (2 April 2020)
18:00
18:00
18:00
18:00
جمعه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ (3 April 2020)
18:00
18:00
18:00
18:00
جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ (10 April 2020)
18:00
18:00
18:00
18:00
شنبه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ (11 April 2020)
18:00
18:00
18:00
18:00
پنجشنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ (16 April 2020)
18:00
18:00
18:00
جمعه، ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ (17 April 2020)
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
جمعه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ (24 April 2020)
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
شنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ (25 April 2020)
18:00
18:00
18:00
پنجشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ (30 April 2020)
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ (10 May 2020)
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
پنجشنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹ (28 May 2020)
-
بازی دوستانه
پنجشنبه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ (4 June 2020)
14:30
14:30
سه‌شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ (9 June 2020)
14:30
14:30