برنامه بازی‌ها

شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۹۹ (4 July 2020)
2 - 0
1 - 4
1 - 0
یکشنبه، ۱۵ تیر ۱۳۹۹ (5 July 2020)
1 - 0
1 - 0
0 - 0
تعویق
تعویق
جمعه، ۲۰ تیر ۱۳۹۹ (10 July 2020)
20:15
21:00
شنبه، ۲۱ تیر ۱۳۹۹ (11 July 2020)
20:30
20:45
21:00
21:00
21:00
21:00