برنامه بازی‌ها

سه‌شنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ (31 March 2020)
14:30
14:30
پنجشنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۹ (2 April 2020)
16:00
17:00
جمعه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ (3 April 2020)
16:45
17:00
18:50
شنبه، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ (4 April 2020)
17:00
17:30
17:30
دوشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ (6 April 2020)
17:00
17:30
20:30
21:30
سه‌شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ (7 April 2020)
18:30
19:55
20:15
20:20
جمعه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ (10 April 2020)
17:00
17:00
18:00
18:50
شنبه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ (11 April 2020)
17:00
17:00
17:45
19:00
پنجشنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ (16 April 2020)
18:00
18:00
18:00
جمعه، ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ (17 April 2020)
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
دوشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ (20 April 2020)
18:30
19:10
20:40
20:40
سه‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ (21 April 2020)
18:00
20:30
22:05
22:30
جمعه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ (24 April 2020)
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
شنبه، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ (25 April 2020)
18:00
18:00
18:00
پنجشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ (30 April 2020)
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ (4 May 2020)
18:00
18:00
19:20
23:00
سه‌شنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ (5 May 2020)
16:45
18:00
18:00
22:30
یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ (10 May 2020)
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
پنجشنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۹ (28 May 2020)
-
بازی دوستانه
پنجشنبه، ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ (4 June 2020)
14:30
14:30
سه‌شنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ (9 June 2020)
14:30
14:30