من هم اول که این لحظات را دیدم، دلم سوخت. ولی بعدش فکر کردم این دهان کج شده سزای کسی است که اصرار داشته قبای بزرگتر از خودش را به تن کند. برگ برنده منصوریان برد دو سال پیش نفت مقابل پرسپولیس بود که قهرمانی را از پرسپولیس گرفت و باعث شده علی‌منصور بدون شایستگی ره صدساله را یک شبه برود.
این عکس حدود ۳ ساعت پیش توسط noother666 فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۵ ساعت پیش فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۸ ساعت پیش فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۰ ساعت پیش فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱۱ ساعت پیش فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱ روز پیش فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱ روز پیش فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱ روز پیش فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱ روز پیش فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱ روز پیش فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱ روز پیش فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱ روز پیش فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱ روز پیش فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۱ روز پیش فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
این عکس حدود ۲ روز پیش توسط samandar فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟