برنامه بازی‌ها


جمعه، ۳ فروردین ۱۳۹۷ (23 March 2018)
23:30
بازی دوستانه
دوشنبه، ۶ فروردین ۱۳۹۷ (26 March 2018)
-
بازی دوستانه
پنجشنبه، ۹ فروردین ۱۳۹۷ (29 March 2018)
16:00
18:45
دوشنبه، ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ (2 April 2018)
19:00
20:00
سه‌شنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۷ (3 April 2018)
18:45
20:50
جمعه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ (6 April 2018)
18:55
شنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ (7 April 2018)
17:00
چهارشنبه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ (11 April 2018)
17:00
19:00
دوشنبه، ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ (16 April 2018)
19:30
20:15
سه‌شنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ (17 April 2018)
18:30
19:00
یکشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ (22 April 2018)
18:00
18:00
جمعه، ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ (27 April 2018)
18:00
18:00
پنجشنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ (17 May 2018)
-
بازی دوستانه
یکشنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۷ (27 May 2018)
-
بازی دوستانه
پنجشنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ (7 June 2018)
-
بازی دوستانه
جمعه، ۲۵ خرداد ۱۳۹۷ (15 June 2018)
19:30
چهارشنبه، ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ (20 June 2018)
22:30
دوشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۷ (25 June 2018)
22:30