برنامه بازی‌ها


سه‌شنبه، ۲۴ مهر ۱۳۹۷ (16 October 2018)
19:30
بازی دوستانه
پنجشنبه، ۲۶ مهر ۱۳۹۷ (18 October 2018)
18:00
جمعه، ۲۷ مهر ۱۳۹۷ (19 October 2018)
15:30
تعویق
سه‌شنبه، ۱ آبان ۱۳۹۷ (23 October 2018)
19:30
پنجشنبه، ۳ آبان ۱۳۹۷ (25 October 2018)
16:45
جمعه، ۴ آبان ۱۳۹۷ (26 October 2018)
16:45
دوشنبه، ۱۴ آبان ۱۳۹۷ (5 November 2018)
15:15
17:30
جمعه، ۲ آذر ۱۳۹۷ (23 November 2018)
15:00
17:30
پنجشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۷ (29 November 2018)
16:25
جمعه، ۹ آذر ۱۳۹۷ (30 November 2018)
15:00
جمعه، ۱۶ آذر ۱۳۹۷ (7 December 2018)
15:00
17:30
چهارشنبه، ۲۱ آذر ۱۳۹۷ (12 December 2018)
15:15
17:30
دوشنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۷ (7 January 2019)
20:30
شنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۷ (12 January 2019)
15:30
چهارشنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۷ (16 January 2019)
20:30