۲۴ اسفند زاد روز پدر راستین ایران نوین رضا شاه بزرگ، بر همه میهندوستان خجسته و فرخنده باد.❤
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵۳ )