از علل صعود بیسابقه تیم پرسپولیس
شرح در عکس
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )