کی روش می گوید خیلی ها دوست نداشتند علی کریمی به تیم ملی دعوت شود اما او همان زمان مقابل همه این آدم ها ایستاد و جادوگر را به تیم ملی دعوت کرد.

فرهاد عشوندی - سعید اکبری - خبرگزاری خبرآنلاین؛علی کریمی، سرمربیتیم ملی را به یک چالش فرا خواند. اینکه بیاید و شجاعت به خرج بدهد. بگوید منظورش ازمار و گرگ های اطراف برانکو چه کسی است. ما هم برای عملی شدن این چالش، رودروی کی روشقرار می گیریم. سرمربی تیم ملی ایران، بی اندازه آرام است و جالب اینجاست که در طولمصاحبه لبخند می زند. در پایان مصاحبه می ایستد و دقایقی شوخی می کند و در نهایت میرود. چیزی که از کی روش دیدیم، متفاوت از تصویری بود که برایش ساخته اند. اینکه اوعصبی است، می خواهد دعوا کند و حال و حوصله ندارد. اما درست در روزی که کریمی تندترینحرف ها را علیه کارلوس به زبان آورده، این مربی ریلکس تر از هر زمان دیگری به نظر میرسد.

آقای کارلوس کی روش این روزها دوباره شاهد اتفاقات تازه ای در تیم ملی هستیم. اردوهایایران لغو شده است. برانکو و شما رودروی هم قرار گرفته اید اما در این بین علی کریمیهم وارد ماجرا شد و نسبت به بیانیه شما واکنش نشان داد. شما نوشته بودید کسی که باگرگ ها بنشیند زوزه می کند و....

در درجه اول بایدبگویم متاسفانه یکسری اتفاقات می افتد که باعث می شود تا من پاسخگو باشم و اجبار پیداکنم تا جواب بدهم. مطلب دوم این است که بسیار شگفت‌انگیز است که روزنامه‌ای مثل شمااین مصاحبه را روی جلد کار می‌کند. مطلب سومی که باید بگویم این است که علی کریمی شجاعتو جسارت من را زیر سوال برده است. ایشان با من کار کرده و بهتر از هرکس دیگری یکسریچیزها را می داند. او به عنوان بازیکن و کمک مربی من بود و به همین نباید هیچوقت شجاعتو جسارت من را زیر سوال ببرد. باید خدمت شما عرض کنم که کریمی بهتر از هرکسی باید بداند،من در ۵ سال گذشته نشان دادم فردی نیستم که اجازه بدهم و یا این فرصت را در اختیارکسی بدهم که جسارت و جرات من را زیر سوال ببرد. البته من مثل خیلی ها اشتباه می کنمولی شجاعت و جراتم پابرجا بوده است.

برای ما همین جالب است. اینکه علی کریمی و شما با هم کار کرده اید و در یک جبههبودید ولی حالا این اتفاقات رخ داده است.

حقیقت مطلب این استکه وقتی علی کریمی را دعوت کردم تا به کادر تیم ملی ایران ملحق شد، به این دلیل بودکه می خواستم درس هایی راجع به ارزش های فوتبال، دانش فوتبال، شجاعت و جسارت یاد بگیرد.مطمئنا علی کریمی برای من یک قهرمانی ملی است. او یک قهرمان و یک اسطوره برای باشگاهپرسپولیس است. باید به شما بگویم کارلوس کی روش در خط مقدم بزرگترین هواداران علی کریمیبود. به شکل دیگر، کی روش به شخصه بزرگترین هوادار علی کریمی بود. باید یک واقعیت رابه شما بگویم. برعکس نقطه نظر خیلی از افراد و مسئولان وقت فدراسیون و برعکس صحبت هایآنها و نقطه نظرات شان، بنده شجاعت و جرات کافی به خرج دادم و علی کریمی را دعوت کردمتا به تیم ملی بیاید. خود علی کریمی نمی داند، چند نفر از دورن فدراسیون همان موقعبه من گفتند که دارم اشتباه بزرگی مرتکیب می شوم. به من گفتند تو دیوانه هستی که میخواهی علی کریمی را دستیار خودت کنی ولی من جسارت و جرات داشتم و یک اسطوره ملی رابه تیم ملی دعوت کردم. چون اعتقاد قلبی ام این بود که چنین بازیکن ها و اسطوره هایملی هستند که باعث می شوند فوتبال ایران پیشرفت کند. آنها هستند که باعث می شوند فوتبالایران یک قدم رو به جلو بردارد.

هنوز روی نظراتی که درباره علی کریمی داشتید پایبند هستید؟

متاسفانه علی کریمیمن را ناامید کرد. ایشان از وظایفی که داشت شانه خالی کرد. با عملکرد علی کریمی و اتفاقاتیکه افتاد، افرادی که می گفتند در آوردن او اشتباه می کنم، خیلی زود سینه خود را جلودادند و گفتند کارلوس دیدی حق با ما بود؟ دیدی راست می گفتیم؟ ولی حتی با آن اتفاقو بهانه ای که به دست مخالفان علی کریمی در تیم ملی دادیم، اگر یک بار دیگر فرصت پیداکنم تا از کسی دعوت کنم، باز هم علی کریمی را دعوت می کنم تا در تیم ملی ایران حضورداشته باشد.

چرا؟ معمولا در فوتبال ایران چنین رسم و رسوماتی وجود ندارد.

چون من اعتقاد راسخدارم که وظیفه تغییر و پیشرفت فوتبال ایران، با این ابرقهرمانان است. ابر قهرمان هاییمثل علی کریمی، علی دایی، جواد نکونام، مهدی مهدوی کیا، کریم باقری، علی منصوریان،یحیی گل محمدی و وحید هاشمیان می توانند این پیشرفت را به وجود بیاورند. ولی متاسفانهعلی کریمی شانه خالی کرد. علی کریمی آن زمان این جسارت و جرات را به خرج نداد که بامسئولان فدراسیون که عامل ترک او بودند، رودرو شود. کریمی قبل از ترک تیم ملی ایران،حتی یک کلمه با با من صحبت نکرد و این کار او باعث افت جایگاه تیم ملی بازیکنان و کادرفنی ایران و همینطور شخص بنده شد. کریمی واقعا این فرصت را داشت که بیاید درباره افرادیکه به او از داخل فدراسیون بی احترامی کردند و برخورد بدی داشتند، حرف بزند ولی ازاین فرصت استفاده نکرد و اشتباه آنها را نگفت. حالا کریمی می خواهد شجاعت و جرات بندهرا تست کند. علی کریمی شخص مناسبی برای به چالش کشیدن شجاعت من نیست. ولی بگذارید ببینمآیا او چیزی در مدتی که با من کار کرده، یاد گرفت هاست؟

منظورتان چیست؟

ایشان بنده را بهچالش کشیده که چرا اسامی گرگ ها و مارها را اعلام نمی کنم؟ آقای کریمی! آنها همان افرادیهستند که برخورد بسیار نامناسب و توام با بی احترامی، در زمان حضور در تیم ملی با شخصخود شما داشتند. اینها همان افرادی هستند که برنامه های صعود ایران در مسابقات المپیک،تحت هدایت نلو وینگادا را از بین بردند و باعث اتفاقات بعدی شدند. اینها همان افرادیهستند که لطمه بزرگی به مرکز تخصصی تمرینی زدند. آقای کریمی، اینها همان افراد هستند.امیدوارم که شما چیزی یاد گرفته باشید و شجاعت و جرات لازم را داشته باشید و برویدبه برانکو بگوئید این افراد دارند اطلاعات گمراه کننده می دهند. آنها با این اطلاعاتبرانکو را مجبور کردند که این گونه حرف های اختلاف انگیز علیه بنده و فدراسیون مطرحکند. آقای کریمی اینها همان افرادی هستند. امیدوارم جرات و جسارت لازم را به خرج بدهیو وظایف خود را به خوبی انجام بدهی و ذهن آقای برانکو را هم شفاف کنی. امیدوارم برانکورا درباره آدم های اطرافش توجیه کنی. اینها همان افرادی هستند که وقتی منصوریان سرمربیتیم ملی المپیک بود، او، تیمش و برنامه هایش را از بین بردند. حداقل مطلبی که می خواهمبگویم این است که آقای کریمی، بنده شجاعت و جرات لازم را داشتم که به رئیس فدراسیونفوتبال درباره دلایل ترک ایران بگویم. همه حرف هایم را زدم. رودرو و چشم در چشم بامسئولان فدراسیون فوتبال. ولی علی کریمی این رفتار را از من یاد نگرفت. شاید به خاطرهمین بود که آمد و شجاعت و جرات من را زیر سوال برد. پیغامی که برای کریمی دارم ایناست که امیدوارم وظیفه ات را به خوبی انجام بدهی. تکرار می کنم. امیدوارم که وظیفهشفاف سازی و بازسازی ذهنیت آقای برانکو را درباره کسانی که به فوتبال ملی ضربه می زنند،روشن کنی.

البته وقتی خود علی کریمی از تیم ملی رفت، خیلی ها از او خواستند که درباره جداییاش شفاف سازی کند. ما تا حدودی می دانیم چرا ولی خود او هنوز به صورت شفاف در این بارهحرفی نزده است.

من واقعا شگفت زدههستم. آقای کریمی چرا وقتی در تیم ملی برخورد بدی با تو شد، چرا وقتی به تو بی احترامیشد، جرات لازم را نداشتی که مطرحش کنی ولی الان آمده ای و از آقای برانکو دفاعی میکنی؟ این اتفاق هم در شرایطی افتاد که آقای برانکو بود که به من توهین کرد. ایشان بهمن بی احترامی کرد. من در ابتدا چیزی نگفتم ولی آقای برانکو در مصاحبه ای حرف هاییرا علیه من به زبان آورد.

آن زمان این بحث ها مطرح شد که علی کریمی به خاطر پاداش ها از تیم ملی قهر کردهاست. یکی از بحث ها هم درباره پروازها بود، اینکه چرا عده ای باید بیزینس سوار شوندو عده ای...

از خود علی کریمیاین سوال را بپرسید، نباید از من بپرسید. شما فکر می کنید بنده راجع به پاداش ها، یااینکه چه اشخاصی بیزینس و اکونومی سوار شوند و یا چه کسانی صاحب اتاق سینگل یا دبلباشند، تصمیم می گیرم؟ اینها در اختیار من نبوده است. به همان نتیجه حرف های قبلی میبرسیم. این چیزها را کسانی درست می کنند که قصدشان ضربه زدن است.

ولی همیشه این تصویرسازی از شما وجود داشت که انگار به تمام این جزئیات ورود میکنید و تصمیم می گیرید.

واقعا ناراحت کنندهاست اگر شما به من بگوئید چنین قدرتی دارم که تمام جزئیات را کنترل کنم اما نتوانم یک اردو برای تمرین دادن به بازیکنانمبگذارم. یعنی قدرت این را دارم که جزییاتی به این کوچکی را کنترل کنم ولی وقتی زمانیبرای گرفتن امکانات، لباس،برگزاری اردوها می‌رسد، قدرت این را ندارم که این تصمیم رابگیرم؟ واقعا فکر می کنید کی روش یک آدم احمق است؟ اینکه کی روش برای چیزهای بزرگ نمیتواند تصمیم بگیرد و آنوقت برای چنین چیزهای کوچکی تصمیم می گیرد؟ آیا فکر می کنیدمن اگر قدرت داشتم، اجازه می داد که آدم های خارج از فدراسیون بتوانند به آماده سازیتیم ملی ایران ضربه بزنند؟ فکر می کنید اگر پرقدرت بودم می گذاشتم که چنین آدم هاییمنافع تیم ملی ایران را پایمال کنند؟ نخیر، موضع کنونی من این است که دارم تلاش میکنم تا بتوانم از منافع تیم ملی ایران دفاع کنم. برای همین مورد حمله و هجمه قرار میگیرم. ولی همانطور که در صفحه رسمی ام گفتم و نوشتم، همه افراد دیکر باید آرامششانبرقرار باشد چراکه من از این به بعد بی تفاوت شدم. وقتی این آدم‌ها به منافع تیم ملیایران اهمیت نمی دهند چرا من باید اهمیت بدهم؟ الان دیگر متوجه این بحث ها و جنگ هانمی شوم چون از این به بعد همه چیز مال شما.

یعنی تمام برنامه ها کنسل است؟

برنامه آماده سازیتیم ملی برای جام جهانی خیلی ساده بود. بنا بر تصمیم گیری کارشناس ها و دوستانی کهاین حمله را به ما انجام می دهند، تیم ملی ایران ۴ روز قبل از بازی ها اردوهای خودرا برگزار می کند. بنا بر تصمیمات کارشناس ها همه چیز اوکی و عالی است. کیفیت فوتبالایران بالاست. نتایج لیگ قهرمانان آسیا هم که برای باشگاههای ایرانی عالی است. برایچی نگران باشیم؟ توقع این است که با توجه به عملکرد درخشان باشگاههای ایران در آسیا،ما تیم ملی چین را با ۵ گل و تیم ملی قطر را با ۵ گل شکست دهیم. با توجه به نتایج باشگاههادر لیگ قهرمانان من بسیار خوشبین هستم!

نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳۶ )