حجاب‌ کامل مورد نظر اسلام
گویند اگر می بخوری ، عرش بلرزد عرشی که به یک باده بلرزد به چه ارزد ؟ در خانه ی ما زیر زمینی است که در آن یک خُم بخوری ، خشتی از آن نیز نلرزد،-——گفت چادرت را بپوش تا ایمان مردی نلرزد ایمانی که به گیسویی بلرزد به چه ارزد؟!...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۵ )