روزی که سردار آمد
استقلال سالها پیش از نظر بازیکن غنی تر بود اما سردار نداشت. استقلال حالا به آرامش رسیده. اگر از مجیدی حمایت نمیشد اگرکسی‌ قرار داد پین را نمی بست اگر ژستد و یامگا جذب نمیشدند اگر سیلوا با سرعت جذب نمیشد اگر وسط فصل مصاحبه مدیر و هیئت مدیره تمرکز تیم را به هم میزد اگر پول بازیکن‌ها به موقع پرداخت نمیشد در به همان پاشنه قبلی‌ میگشت. تا وقتی‌ این مرد را داریم دلمان در حوادث بازیها قرص است.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳۵ )