دیکتاتور مشکل اصلی تو این نسل است...
این یعنی، پایان جمهوری اسلامی...
اعتراض جمعی از دانش آموزان دختر ما. این نسل آگاه و با هوش...
#مهسا_امینی
#زن_زندگی_آزادی
#نه_به_جمهوری_اسلامی
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۱ )