لیگ قهرمانان آسیا (گروه A)


جدول رده‌بندی


   بازی‌ها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گلامتياز ← نتایج اخیر ←
۱العین(امارات)۶۵۰۱۱۷۹۸۱۵
۲الفیحا(عربستان)۶۳۰۳۱۲۱۰۲۹
۳پاختاکور(ازبکستان)۶۲۱۳۸۱۱۳-۷
۴آخال(ترکمنستان)۶۱۱۴۶۱۳۷-۴


جدول نتایج

پاختاکور(ازبکستان) ۰ ۳ العین(امارات)
آخال(ترکمنستان) ۱ ۰ الفیحا(عربستان)
العین(امارات) ۴ ۲ آخال(ترکمنستان)
الفیحا(عربستان) ۲ ۰ پاختاکور(ازبکستان)
پاختاکور(ازبکستان) ۳ ۰ آخال(ترکمنستان)
العین(امارات) ۴ ۱ الفیحا(عربستان)
آخال(ترکمنستان) ۱ ۱ پاختاکور(ازبکستان)
الفیحا(عربستان) ۲ ۳ العین(امارات)
العین(امارات) ۱ ۳ پاختاکور(ازبکستان)
الفیحا(عربستان) ۳ ۱ آخال(ترکمنستان)
پاختاکور(ازبکستان) ۱ ۴ الفیحا(عربستان)
آخال(ترکمنستان) ۱ ۲ العین(امارات)