۹ مهر ۱۳۹۹ (30 September 2020)
تا الان ۸۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ مهر ۱۳۹۹ (26 September 2020)
تا الان ۵۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ مهر ۱۳۹۹ (23 September 2020)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ (17 February 2020)
تا الان ۱۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ (6 May 2019)
تا الان ۶۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۴ اسفند ۱۳۹۷ (5 March 2019)
تا الان ۳۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ فروردین ۱۳۹۵ (6 April 2016)
تا الان ۴۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ اسفند ۱۳۹۴ (15 March 2016)
تا الان ۴۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ (22 April 2015)
تا الان ۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ اسفند ۱۳۹۳ (24 February 2015)
تا الان ۳۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟