علی دایی کجا بود؟
علی دایی کجا بود وقتی مردم رو خس و خاشاک نامیدند، جوانان را به گلوله بستند و کشتی گیر بی گناه ولی معترض را به دار آویختند. چرا مردم برای گردنبندش بگریند وقتی او برای جانشان نگریست.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۲ )