پس از وقاحت بیش از‌حد سیمای میلی و حذف نام وریا
میتوانید نام وریا را از برنامه هایتان پاک کنید و جای آن وحید قرار بدهید
اما هرگز نمیتوانید نام وریا را از قلب مردم پاک کنید... #دختر_آبی
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )