بهای حمایت از مردم کشورش حذف شدن بود؟!
اول تیم ملی رو ازش گرفتن و بعد باشگاهش رو. نباید بگذاریم آب خوش از گلوی عوامل این کار پایین بره.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۲ )