این پیرهن قرمز با اون ستاره ی روی پیرهنش آشنا نیست؟
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )