وطن فروشان؛ زمانیکه تیم ملی شان استقلال بود
وقتی که جواب وطن فروش و بی حیای بی صفت را محترمانه بدهی دور بر میدارد. این عکس خطاب به ننر خان و آیدی جدیدش نوش و البته تمامی کسانی که برایش لایک گذاشتند است، تا عکس برانکو با عنوان جعلی «تیم ملی من پرسپولیس است» تحویل ما ندهد. و وقتی کاوه آهنگر عزیز و خودم کثافت کاری های خودشان را یادآور می شویم، تریپ مغالطه بر ندارند. البته قبل از این عنصر بی وزن، کاربر دیگری - بزرگ سایت، کلید دار و به عبارتی عبد المطلب سایت- بود که ۶ سال اول به کیروش فحاشی کرد و در همین سایت خیر سرش برای کیروش مطلب انتقادی گذاشت. از زمان اختلاف برانکو با کیروش یهویی همزمان میهن پرست و کیروش پرست شد و این اراجیف را تحویل می داد. زمانی که از او در مورد تضاد رفتاری اش سوال می شد، فقط با فحش جواب می داد چرا که جوابی نداشت. امروز البته او بار گران شده و تحفه ای به نام ننر خان، یا همان نوش باقی مانده. خدمت این تحفه های وطن فروش عارضم که مصاحبه های اسطوره های ایشان بر علیه کیروش ایضا مو جود می باشد. فعلا این یک سند کوچک از وطن فروشی خود، در زمان کیروش را از ما پذیرا باشید. زمانی که تیم ملی استقلال می کردید.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶۰ )