تنها افتخارمون گل به خودی مراکشه
ای ول ما رکورد زدیم... گل بخودی مراکش بزرگترین افتخارمونه ههههه آهان پنالتی اشتباه جلو پرتغالم هست و بقیش اتوبپس بزن زیرش
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۰ )