... و اسکار بهترین بازیگر امسال میرسد به آقای....
زیر آبزن...
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۳ )