بشناس...!
‏یکی می‌شود وریا غفوری و صدای پرصلابت مردم، یکی هم می‌شود مهدی ترابی و ملیجک صله‌بگیر موقت‌له که برای دو زار بیشتر حاضره ناموسشم بفروشه، وطن که جای خود داره.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۳ )