مسخره‌کردن قلعه‌نوعی

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
Euro Football Fantasy with Prizes
من از عادل انتظار چنین برخوردی را که قلعه‌نوعی را کوچک کند نداشتم
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۳ )