و باز هم جعل جعل و جعل

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
نظر حقوقی پیرامون بحث سربازی وحید امیری از نگاه یک حقوقدان:
- اقرار وحید امیری مقدم بر هر تفسیری است.
- قانونگذار در ادله اثبات دعوی در ماده ۱۲۵۸قانون مدنی پنج دلیل را به ترتیب اولویت درجه بندی کرده که اقرار رکن اصلی و اول آن است. به عبارتی اقرار به سند، شهادت، علم قاضی و قسم اولویت دارد.
- «اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود»
- نگاهی به سوابق صحبت های امیری نشان می دهد که او فاقد کارت پایان خدمت است و به عبارتی اقرار کرده است به موضوع نداشتن کارت پایان خدمت.
- ارائه سند کارت پایان خدمت که دارای تقدم و تاخر با صحبت های او می باشد بر اساس قوانین حقوقی نافی اقرار او نمی باشد و امیری باید به جرم مشهود گرفتن کارت پایان خدمت نه تنها به خدمت سربازی اعزام شود، بلکه با او برخورد قضایی هم انجام بپذیرد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۰ )