کلید نابودی ایران ۱۴۰۰ سال پیش زده شد!
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش بازجوید روزگار وصل خویش....ایران و ایرانی تنها یک راه دارد...و آن بازگشت به اصول و فرهنگ نیاکانمان میباشد...در برابر این تازیان باید ایستاد
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )