علی‌ کریمی‌: تیغ ارشادتان را از گلوی فرزندان ایران زمین بردارید
علی‌ کریمی‌: تیغ ارشادتان را از گلوی فرزندان ایران زمین بردارید
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )