بازی ایران -دینامو درسدن آلمان شرقی‌ ۱۹۸۵
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )