کمی دیر شد ولی این گل بود
به خطهای موازی که با تیر دروازه موازیند و نصف بدن گلر که درون دروازه است توجه کنید.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۶ )