دروغگو دشمن فیفاست!
آیا برای یک بار هم که شده عدالت د رمرد این تیم اجرا میشه یا باز هم همه چیز رو ماست مالی میکنن؟
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۱ )