سایبری چیست؟
دیگه دستتون رو شده، تا آخرش و به قیمت دادن هزینه تا نهایت و انداختن همتون توی زباله همینجاییم، سبزی پلو با ماهی، آخرشه خوب بخور، ۱۴-۱۵-۱۶ آذر
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )