پس و پیش
دوره مسعود: شیر ژیان و لودگی بی پایان، پسا مسعود: غارنشینی و بلغور کردن هذیان
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )