بدون هیچ شرحی... منفی دادن دوستان ناآگاه یعنی دیده نشدن این افراد
مدیران سایت لطف کنید و سانسور نفرمایید تا چهره این خاٸنین برای همه مشخص شود.با سپاس.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )