این هم از ركورد رضازاده

Disclaimer: This content is provided and hosted from a 3rd party server (YouTube.com). Footballitarin is not responsible for the content, its quality, and its accuracy. (DMCA Compliance)
Euro Football Fantasy with Prizes
الكسى لوچف قهرمان دسته سنگین وزن روسیه در مسابقات جهانى با مهار وزنه ٢٦٤ كیلوگرم در حركت دو ضرب از ركورد حسین رضا زاده گذشت. واقعاً جاى تاصف براى هر ایرانى داره، ولى نا گفته نماند كه این ورزشكار بدون مسخره بازى و ادا اطفال و كاملاً مردونه موفق به زدن این ركورد شد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۶ )