کار مربی فوتبال درسته. بازی با برنامه ریزی.
Sonnet The soccer game was glorious. As we played the game in May. We were victorious. Let me tell you about it today. We were in red. They were in blue. We were going to shred. They were going too. They were tough. So were we. They huff and puffed. We made it clean. It was a great game. Hopefully you thought the same.
آیا وقت آن نرسیده که ما تقاضای بهتری از مجری ۹۰ داشته باشیم؟ که بهتر و به روزتر برنامهایش را اجرا کند؟ این چه جور مصاحبه است که حتی به روی مخاطبت نگاه نمیکنی؟ من ضدیت با عادل ندارم ولی یک مجری باید از اصول بین ما و دیگر...
به خطهای موازی که با تیر دروازه موازیند و نصف بدن گلر که درون دروازه است توجه کنید.