بخاطر این بچه ها بود که گفتم متحد شویم.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )