آيا وقت آن نرسيده...؟
آیا وقت آن نرسیده که ما تقاضای بهتری از مجری ۹۰ داشته باشیم؟ که بهتر و به روزتر برنامهایش را اجرا کند؟ این چه جور مصاحبه است که حتی به روی مخاطبت نگاه نمیکنی؟ من ضدیت با عادل ندارم ولی یک مجری باید از اصول بین ما و دیگر ممالک مطلع باشد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )