کریمی امروز رهبر را بدجور لگدمال کرد
یک سیلی بزرگ دیگر از طرف داش علی ما به رهبر الدنگ.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )