خنده های آندو به ممد نوری به خاطر ممنوع الخروج شدنش...
ممد نوری خیلی بچه باحالیِ، خوشم می آد از اخلاقش، با جنبست
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲۲ )