عدالت
این نوع عدالت در همه ابعاد فوتبال ایران سالهای سال است که برقراره، از زمان مدیر عاملی تیمسار تا زمان مدیر عاملی سردار.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۹ )