پسر شجاع
سریالی بود به اسم پسر شجاع، تو اون سریال یک دکتری بود که به دکتر بزی معروف‌ بود، ایشون معمولا جزو حزب باد بود و هر‌موقع به نفعش بود به ساک چرمی دکتری لگد میزد و با شیپورچی همنوا میشد و حتی مصافحه هم میکرد، ایشون حتی در یکی‌ دو نوبت روپوش دکتری خودش رو به جناب شیپورچی‌ هدیه داد، اما وقتی ورق برگشت ایشون با داشتن رابطه و ضابطه تمام اون خاطرات رو لاپوشونی کرد و خودش رو از اول‌ دوست پسر شجاع و همدم خرس مهربون جا زد. دکتر بزی قصه ما چون عاشق خوراک دل بود بعضا به اسم بزدل هم شناخته میشد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )