چرا کم کاری های خودمون رو سر ناداروی می اندازیم !؟
این تصاویر دقیقا نشون می ده که بهداد سلیمی در هنگام بلند کردن وزنه در بار دوم، تخلف داشته و دستهاش در یک راستا قرار نداشتن. ایشون بعد از بلند کردن وزنه روی دست چپش، دست راستش رو صاف کرد که این تخلفه.
دستهای بهداد سلیمی را در هنگام بلند کردن وزنه مقایسه کنید با تالاخادزه که مدال طلا رو گرفت.
چرا الکی کم کاری های خودمون رو سر ناداروی می اندازیم !!!؟
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۱ )