تشویق کنندگان ارسالی تیم جمهوری اسلامی.
اینا برای منافع حکومتشان حتی حاضرن دختراشونو لخت هم بفرستن بیرون. بعد مهسا رو با اون نوع حجاب کشتند... ننگ بر شما شیاطین.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )