برای دو جوان بیگناه
این دو جوان دسته گل به خاطر آزادی ایران و ایرانی از چنگال ضحاک زمانه پر پر شدند. محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، باید همیشه با احترام فراوان از شما یاد کنیم چون همگی شرمنده و مدیون شما هستیم. ما ول کن ماجرا نخواهیم بود. روحتان در آرامش ابدی.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۷ )