بازم ۱۰ دقیقه ....بازم ۱۰ نفره.......
پرسپولیسیها جواب استقلالیها را در زمین بازی دادند.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۶ )