تیم ملی اعزامی به جام جهانی ۱۹۷۸
از اون سه نفر دو نفر از ارکان سیاسی و قدرت بودند، از نظر مجاهدین و چپی ها و مذهبی ها این تیم ملی مردم نمیتونست باشه و تیم درباری بود که ساواکش شکنجه میکرد و آدم کش بود و این یازیکنا پاچه خار و باید با مشت میزدن تو دماغ اون سه نفر ولی همه دست به فلان و مودب وایستاده بودن... در ملتهب بودن جو اون موقع همین بس که به فاصله چند ماه بعد از جام جهانی عنقلاب شد..# احمق های گل به خودی
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۶ )