دو فرزند دلیر ایرانزمین...
هردو شجاع، هردو دلسوز و نگران حال مردم و همچنین هر دو محبوب دل ایرانیان... پاینده و تندرست باشید.❤️🤍💚
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۸ )