این عو عو سگان شما نیز بگذرد
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد-هم رونق زمان شما نیز بگذرد— ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز- این تیزی سنان شما نیز بگذرد—- چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد - بیداد ظالمان شما نیز بگذرد—- در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت - این عوعو سگان شما نیز بگذرد—- ان کس که اسب داشت غبارش فرو نشست - گرد سم خران شما نیز بگذرد—- بادی که در زمانه بسی شمعها بکشت - هم بر چراغدان شما نیز بگذرد—- زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت - ناچار کاروان شما نیز بگذرد—- این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید - نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد—- بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم - تا سختی کمان شما نیز بگذرد—- در باغ دولت دگران بود مدتی - این گل ز گلستان شما نیز بگذرد—- ابیست ایستاده در این خانه مال و جاه - این اب ناروان شما نیز بگذرد——با اندکی تلخیص، سیف فرقانی
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )