سالگرد دربی تاریخی ۱۰-۱۰-۳
پرسپولیس خالق دربی های حماسی ماندگار و اس دق لال تیم همیشه مغلوب آن.مرسی که هستین.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )