همه پرسى در نوع شكل حكومت
بعد از سرنگونى رفراندوم در نوع حكومت مهمترین كلمه اى است كه بعضى عوامل و سازمانهاى پشتیبانى به سانسور آن تلاش خواهند كرد منظور:( قالب كردن شكل حكومت بدون برگزارى رفراندوم)
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )