پیش بینی‌ درست از نازم جهل جور و فساد تباهی
همچون سینما رکس آبادان که این رژیم ضد مردمی به آتش کشاند و صدها هموطن بیگناه ما را در آتش جهل و خرافه خود زنده زنده سوزاند! و نیز پس از جنایت کشتی سانچی به منظور انحراف افکار اممومی مبادرت به انفجار و تخریب ساختمان پلاسکو بصورت عمدی کرد. حالا پس از اقدام به گرانیها و فقیر کردن بیش از ۹۵% مردم ایران باز هم بخاطر انحراف افکار مردم عمدا اقدام به تخریب ساختمان متروپل آبادان کرد!!!!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )